Darmowy Przewodnik Anonsów Erotycznych

Wybierz język:
Polski
   

Regulamin serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Z serwisu YouLure.com mogą korzystać osoby pełnoletnie, mające ukończone 18 lat oraz osoby, które osiągnęły dozwolony w swoim regionie wiek, aby przeglądać treści o tematyce erotycznej.

3. Przeglądanie anonsów, ofert klubów, danych kontaktowych jest bezpłatne.

4. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezawaryjności pracy serwisu jak i autentyczności prezentowanych danych, niemniej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez osoby korzystające z serwisu.

5. Serwis jest wyłącznie pośrednikiem internetowym służącym do nawiązywania znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się Internautów.

6. Zabrania się:

- kopiowania lub pobierania przez programy jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora;
- rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego;
- odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby;
- jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników;

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. AdSystems w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

8. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

9. Niedozwolone jest powielanie (dublowanie) wpisów w katalogu oraz rejestrowanie wielu kont użytkownika. Wszelkie działania mające na celu powielanie ogłoszeń stanowią złamanie niniejszego regulaminu, a w przypadku ich stwierdzenia właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do permanentnego zbanowania konta użytkownika oraz usunięcia wszystkich jego wpisów.

10. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy użytkownikiem serwisu a właścicielem serwisu, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela serwisu.

11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

Użytkowników online: 164